RODO
POLITYKA PRYWATNOŚCI ECOFROST

1. Czym jest polityka prywatności?
Polityka prywatności określa w jaki sposób wykorzystywane są przez firmę Eco-Frost dane osobowe oraz zawiera informację na temat przysługujących uprawnień. Obowiązuje wszystkich klientów Eco-Frost, a także wszystkich odwiedzających stronę internetową i przysyłających zapytania ofertowe. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z ogólnymi warunkami sprzedaży, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z produktów i usług firmy Eco-Frost. Niniejsza Polityka może ulec zmianie, aktualna wersja będzie publikowana w tym miejscu.
2. Sposób przetwarzania danych
Firma Eco-Frost jako administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dane przetwarzane są w sposób bezpieczny, zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Tryb informacji o przetwarzaniu danych
Pod każdym formularzem, w którym możliwe jest przesłanie danych, zostały umieszczone odpowiednie klauzule oraz zgody. W klauzuli informacyjnej została zawarta pełna informacja kto jest Administratorem danych, w jaki sposób można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych, w jakim celu i na jaki czas dane zostają zbierane oraz jakie prawa przysługują w tym zakresie.
4. Cele wykorzystania danych
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania wybranej usługi bądź produktu. Z uwagi na zapotrzebowanie i miejsce podania danych można je wykorzystać w celu realizacji zamówienia, przygotowania wyceny instalacji wentylacyjnej, rekrutacji, obsługi zapytań ogólnych oraz obsługi zgłoszeń serwisowych.
5. Konieczność uzyskania zgody
Podstawa prawna jest określona w klauzuli informacyjnej znajdującej się pod formularzem zawierającym wskazane dane. Uzasadnienie przetwarzania znajduje źródło najczęściej w wykonaniu umowy bądź podjęciu innych czynności na wniosek osoby zainteresowanej przed jej zawarciem. W pozostałych przypadkach wymagana będzie dobrowolna, świadoma, jednoznaczna i konkretna.
6. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzanie przez firmę Eco-Frost wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania usługi lub innej czynności w związku, z którą zostały zgromadzone, chyba że z przepisów szczególnych wymaga obowiązek przechowywania danych przez dłuższy czas (m.in. kwestie podatkowe). Po upływie niezbędnego okresu dane zostaną niezwłocznie usunięte.
7. Komu są przekazywane lub mogą być przekazane podane dane osobowe?
W oparciu o obowiązujące przepisy dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w przypadku zapytań ofertowych o wycenę instalacji wentylacyjnej – instalatorom współpracującym z Eco-Frost po uprzednim wyrażeniu zgody bądź w przypadku realizacji złożonego zamówienia w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy w celach związanych ze świadczeniem usług (tj. biuro rachunkowej, dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność polegającą na odbiorze i dostarczaniu przesyłek – działalność kurierska, pocztowa). W granicach obowiązujących przepisów dane mogą być przekazane instytucjom dochodzącym należności, przedsiębiorcom, których działalność polega na windykacji i obrocie wierzytelności oraz ich pełnomocnikom. W takich przypadkach każdorazowo wymagane jest zachowanie poufności i bezpieczeństwa informacji oraz obowiązek wykorzystania ich jedynie do zapewnienia określonej usługi lub produktu.
8. Przysługujące uprawnienia
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/Pani:
• prawo dostępu do Pana/Pani danych w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej, • prawo do wyrażenia zgody oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) celem prowadzenia marketingu drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Zgoda może być wyrażona lub cofnięta w siedzibie firmy Eco-Frost w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Portowej 34, drogą komunikacji elektronicznej, listownej bądź telefonicznej, • prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych w celu marketingu bezpośredniego oraz uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Eco-Frost, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, • prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych, jeśli Pana/Pani dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, • prawo do usunięcia danych jeśli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Eco-Frost nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie wyrażonej zgody albo realizacji obowiązku prawnego, • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku: - zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania Pana/Pani danych, - w przypadku stwierdzenia braku konieczności przetwarzania danych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że Pan/Pani nie chce, aby dane zostały usunięte, - gdy dane osobowe nie są już niezbędne, natomiast są potrzebne w celu dochodzenia roszczeń, - gdy został wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem Administratora danych jest sprawdzenie, czy dane powinny być dalej przetwarzane. Z przysługujących uprawnień można skorzystać poprzez złożenie dyspozycji w siedzibie firmy Eco-Frost, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie. W terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji zostaną udzielone informacje o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. Celem realizacji żądania Eco-Frost jest podmiotem uprawnionym do weryfikacji tożsamości, w taki sposób by dane nie trafiły do osoby nieuprawnionej. Jeżeli żądanie okaże się nieuzasadnione lub nadmierne Eco-Frost może odmówić podjęcia działań.
9. Prawo do wniesienia skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Eco-Frost Pana/Pani danych odbywa się w sposób niezgodny z przepisami prawa przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
10. Dane kontaktowe
Administratorem Pana/Pani danych jest Eco-Frost Jarosław Gaworski z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Portowej 34. Pytania, wnioski, uwagi związane z przetwarzaniem danych można skierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na wskazany adres e-mail: ecofrost@ecofrost.pl . Pod ten sam adres należy kierować żądania związane z przetwarzanie danych, wyrażenie bądź cofnięcie zgody lub sprzeciw. Uprawnienie powyższe można również zrealizować bezpośrednio w siedzibie Eco-Frost bądź za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres.